นายก่อประภาส   เลขะวิพัฒน์

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ ภาษาจีน

นายสุวิทย์   วงศ์วรกุล

ประธานกรรมการ

 

นายสมคิด   เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

รองประธานกรรมการ

นายเอกชัย   วงศ์วรกุล

รองประธานกรรมการ

นายสุริยะ   รู้ปิติวิริยะ

รองประธานกรรมการ

นายวินัย   ศรีสิทธิเดชารักษ์

เลขานุการ

นายสิทธิชัย   กสิณฤกษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอารยา   วนาภิรักษ์

เหรัญญิก

นางชลดา   ศรีสิทธิเดชารักษ์

ผู้ข่วยเหรัญญิก

นายสมพงษ์    สังข์บุณยนิธิ

นายทะเบียน

นายปกรณ์   จตุจินดา

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายศักดิ์กรินทร์   ภัสรานุกุล

ประชาสัมพันธ์

นายก่อประภาส   เลขะวิพัฒน์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

นายสุเมธ   ลิ้มสมุทรเพชร

กรรมการ

นายสิร   ปัญญาสว่างจิตร

กรรมการ

นายชูชาติ จินดาสุรารักษ์

กรรมการ

นายวรงค์ วงศ์วรกุล

กรรมการ

นายนคร   เหล่ามิ่งศรี

ที่ปรึกษา

นายกิจจา   กิจภิญโญ

ที่ปรึกษา

นายทวีศักดิ์ ล้อบุณยารักษ์

ที่ปรึกษา

 

 

 

 

23 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 2696 ครั้ง