นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า

 

คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน

 

นายวินัย ศรีสิทธิเดชารักษ์

徐 位 华

ผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการ

 

นายวรวิทย์ เลขะวิพัฒน์

刘 子 思

ผู้จัดการ

รองประธานกรรมการ

 

นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า

美 妮

ผู้อำนวยการ

 

นางสุพรรณี เหล็กทั่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

 

นางสุภัค   บัวนาค

婉 婷

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถม

 

นางดวงใจ  โมหา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล

 

นางดวงใจ  โมหา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล

 

นางวิไลวรรณ  แดนเหมือง

หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากรแผนกอนุบาล

 

นางมะลิวัลย์  ใหม่จันทร์

หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียนแผนกอนุบาล

 

 

นางสาวปรีดาวรรณ เสนาธรรม

หัวหน้าฝ่ายงานความสัมพันธ์กับชุมชนแผนกอนุบาล

 

นางสาวเรือนทอง สุเมธรา

หัวหน้าฝ่ายงานอาคารสถานที่แผนกอนุบาล

 

นางวรลักษณ์  เจริญใจ

林 芬

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการแผนกประถมศึกษา

 

นางนงคราญ  ขอนจาก

静 琦

หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากรแผนกประถมศึกษา

 

นางสาวอธิศา  อำพรผล

静 静

หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียนแผนกประถมศึกษา

 

นางจุไรรัตน์  กันยะมี

朱 怡

 หัวหน้าฝ่ายงานความสัมพันธ์กับชุมชนแผนกประถมศึกษา

 

   

นายพิศิษฐ์ บุญศรี

耀 华

หัวหน้าฝ่ายงานอาคารสถานที่แผนกประถมศึกษา

 

   

 

 

23 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 2672 ครั้ง