นางสุพรรณี เหล็กทั่ง

 

คณะครูแผนกอนุบาล

นางสาวอังคณา ใสสะอาด

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล1

 

นางสาวแพรวนภา ธงยี่สิบ

ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล1

 

นางสาววิลาวัลย์ ชัยชนะ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล2

 

     

นางสุภาพร แก้ววัน

ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล2

 

นางขวัญธิดา เค้าเหลือง

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล3

 

นางสาวจีรภัทร ขัตติโย

ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล3

 

นางวิไลวรรณ แดนเหมือง

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/1

 

นางสาวปรีดาวรรณ เสนาธรรม

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/2

 

นางสาวเรือนทอง สุเมธรา

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/3

 

นางจารุวรรณ ปานงาม

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1/4

 

นางทัศนีย์ ใจกระเสน

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/1

 

นางสาวสุวิมล วิเศษสิงห์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/2

 

นางพรทิพย์ ดอกจันทร์ฉาย

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/3

 

นางสาวบุณฑริกา แก้วเกิด

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/4

 

 นางดวงใจ โมหา

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/1

 

นางสาวกมลภู มั่งคั่ง

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/1

นางสุพัตรา แก้วโมรา

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/2

นางสาวมณฑณา อินทร์ใจ

(รูปตัวอย่าง)

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/2

นางสุจินต์ ม้าเมือง

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/3

 

นางสาวเกศสุดา โพธิกุล

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/3

 

นางมะลิวัลย์ ใหม่จันทร์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/4

 

นางสาวธิดารัตน์ สุขสีใจ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3/4

นายชินวร ชมภูพันธ์

ครูพิเศษ(ครูศิลปะ)

นางสาวจินตหรา เจริญกิจวัฒนากุล

ครูผู้สอนภาษาจีน

   

นางสาวบุษบา ม่วงเหลือง

ครูพิเศษ(ห้องศูนย์การเรียนรู้)

   

 

 

 

 

23 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 2673 ครั้ง