นางสุภัค บัวนาค

คณะครูแผนกประถมศึกษา

 

นางไพรรณ แซ่หวุ่น

潘  慧

 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/1

 

นางนงคราญ ขอนจาก

静 琦

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

 

นางชุติกาญจน์ เทพกุล

祝 迪

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/3

 

นางสาวสุภัทรนันท์  ดวงดาว 

玉 莹

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/4

 

 

นางสาวอารีรัตน์ เขียวสลับ

金 鑫

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/1

 

นางสาวศรัญญา สิงเห

兰 娅

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/2

 

นางธิราภรณ์ เสถียร

齐 拉

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/3

 

นางสาวเรวดี  ก้อนจินดา

罗 文 丽

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/4

 

 

นางสมจิตร ดีสีปาน

宋 真

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/1

 

นางปรานอม ขอนดอก

曼 雯

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/2

นางพันธ์ทนี ถุงทอง

金 妮

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/3

 

 

 

นางพิมพ์ทอง ปลาเงิน

金 兰

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/1

 

นางสาวรัฐรัตน์ แก้ววิเศษ

凤 姣

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/2

 

นางชรินธร   แก้วนิมิตร

汪 玲

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/3

 

 

 

 

 

นางจุไรรัตน์ กันยะมี

朱 怡

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

 

นางจินต์จุฑา  สุมา

金 晶

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/2

 

นางสาวลักษิกา จาเลิศ

美 慧

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/3

 

 

 

นางสาวอัจฉราพรรณ อาโน

潘 慧

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

 

นางสาวอธิศา อำพรผล

静 静

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

 

นางธันย์พร  เสาร์เพ็ง

雅 琳

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/3

 

 

 

 

นายคมกฤช คำยวง

林 超

ครูพิเศษ 

 

นายพิศิษฐ์ บุญศรี

耀 华

ครูพิเศษ

 

 

นายคณเมศร์  วงศ์เนาวรัตน์

杨 威

ครูพิเศษ

 

นางไพ

นางศิรินทิพย์ จิตคำมา

林 夕

         ครูพิเศษรรณ 

     

  

นางสาวนิพารัตน์ นาข้าม

康 娜

ครูพิเศษ

 

นางธรรศญา ตั้งธนาวิชชากร

宋 雅

ครูพิเศษ

 

นางสาวสุภาพร จริงแล้ว

苏 昐

ครูพิเศษ

 นางสาวพัทธนันท์ หิรัตนพันธุ์

潘 楠

ครูพิเศษ(บรรณารักษ์)

 

 

 

 

 

นางสาวพิกุลทอง วัฒนานุพนธ์

金 兰

ครูพิเศษ 

 

 

 

 

 ครูสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 

Mr.Jihar J. Sitchon

明 杰

ภาษาอังกฤษ

Mrs. Kristine B. Sitchon

瑞 停

ภาษาอังกฤษ

Miss Sweeny Baynosa

新 文 妮

ภาษาอังกฤษ

 

23 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 2747 ครั้ง