แบบการนำเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบการนำเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)

ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ชื่อผลงาน : กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) :                  

                    Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา    

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน   :   นางสาวนงคราญ   แกล้วกล้า 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์

โรงเรียนเจริญศิลป์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตำบลในเวียง  

อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่   รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑

โทรสาร ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑  ต่อ ๑๐๔

E-mail :  jaroensil_phrae @ hotmail.co.th  เว็บไซต์โรงเรียน : www.jaroensilschool.ac.th

 

 รายละเอียดพิ่ม  Download

 

 
 
 
           

01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 467 ครั้ง