ชั้นอนุบาล 3/1

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2563

ครูประจำชั้น คุณครูดวงใจ โมหา

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5610 เด็กชายกฤตภาส ใจกระเสน   ผลการสอบ  
2. 5611 เด็กชายณัฐวรรธน์   อัตตธรรมรัตน์   ผลการสอบ  
3. 5614 เด็กชายณภัค  วงศ์พิมพ์      ผลการสอบ  
4. 5624 เด็กชายชิษณุพงศ์      มั่งคั่ง   ผลการสอบ  
5. 5638 เด็กชายธนเดช   ช้างเชื้อวงษ์   ผลการสอบ  
6. 5668

เด็กชายธนดล        คำเขียว

ผลการสอบ   
7. 5691 เด็กชายชวิศ   สันป่าแก้ว   ผลการสอบ  
8. 5707 เด็กชายกิตติธัช   ป้อสี   ผลการสอบ  
9. 5726 เด็กชายปัณณธร  ขันคำนันต๊ะ ผลการสอบ   
10. 5770 เด็กชายชฎายุ    สุกใส ผลการสอบ   
11. 5617 เด็กหญิงบุณยาพร     ป้องศรี   ผลการสอบ  
12. 5618 เด็กหญิงกานต์รวี  ตั้งไชยวัฒนานุกูล   ผลการสอบ  
13. 5635 เด็กหญิงภวิษย์พร      เกี๋ยงคำ ผลการสอบ   
14. 5637 เด็กหญิงเพียงพอ  ตังคะประเสริฐ     ผลการสอบ  
15. 5666
 
เด็กหญิงบุญรักษา     บุระตะ   ผลการสอบ  
16. 5685 เด็กหญิงกวินธิดา  คันธรักษา   ผลการสอบ  
17. 5692 เด็กหญิงกัญญาภัค    ทาบุญ   ผลการสอบ  
18. 5759 เด็กหญิงสุประวีณ์   เวียงทอง   ผลการสอบ  
19. 5772 เด็กหญิงณัฐพร  ยุทธแสน   ผลการสอบ  
20. 5784

เด็กหญิงกานต์พิชชา   บ่อคำ

  ผลการสอบ  
21. 5840 เด็กหญิงรวิกานต์  ชนะวงศ์สุวรรณ   ผลการสอบ  
22. 5841 เด็กหญิงชลินทรา  เวียงยา ผลการสอบ   
23. 6077 เด็กหญิงสิริกาญจน์  เวียงยา   ผลการสอบ  
24. 6223 เด็กหญิงเมล์ลณี  ไปย์มานส์   ผลการสอบ  


01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 813 ครั้ง