ชั้นอนุบาล 3/2

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2  ปีการศึกษา 2563

ครูประจำชั้น ครูธิดารัตน์ สุขสีใจ

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5609 เด็กชายเศรษฐพงษ์     กองนำ   ผลการสอบ  
2. 5612 เด็กชายคมปณพ      จันทร์ทิพย์   ผลการสอบ  
3. 5625 เด็กชายกวีรักษ์     ยิ่งทรัพย์ไพศาล   ผลการสอบ  
4. 5628 เด็กชายขวัญนที   โชติบวรนันทกุล   ผลการสอบ  
5. 5639 เด็กชายจิรกร      สมันจิตร   ผลการสอบ  
6. 5660

เด็กชายวรินทร      กาศเกษม

ผลการสอบ   
7. 5669

เด็กชายพชร์          เกิดสุขโข

  ผลการสอบ  
8. 5671 เด็กชายธภัสสกรณ์      ธเนศสกุล   ผลการสอบ  
9. 5672 เด็กชายพณภณ        เชื้อสุวรรณ ผลการสอบ   
10. 5694 เด็กชายซ่งเหยิน   หวง ผลการสอบ   
11. 5705 เด็กชายธนดล   ขุนทุน   ผลการสอบ  
12. 6177 เด็กชายพิชญุตม์   เชื้อไทย   ผลการสอบ  
13. 5545 เด็กหญิงกรรวี          คำคณานนท์ ผลการสอบ   
14. 5641 เด็กหญิงวรภาดา     ภูติวรนาถ   ผลการสอบ  
15. 5665
 
เด็กหญิงชุติกาญจน์    โชติวานิช   ผลการสอบ  
16. 5677 เด็กหญิงนพมาศ      บรรณการ   ผลการสอบ  
17. 5678 เด็กหญิงชนม์นิภา    มีกาย   ผลการสอบ  
18. 5681 เด็กหญิงปิยธิดา   เล้าสกุล   ผลการสอบ  
19. 5695 เด็กหญิงณิชาภัทร   โนรินทร์   ผลการสอบ  
20. 5711

เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิรัชเจริญพันธ์

  ผลการสอบ  
21. 5713 เด็กหญิงภคนันท์  อารมณ์   ผลการสอบ  
22. 5715 เด็กหญิงวรัญญา   รัตนอุปพันธ์ ผลการสอบ   
23. 5810 เด็กหญิงวนัสธนันท์  ขะบวน   ผลการสอบ  
24. 6153 เด็กหญิงชนิกานต์   กาศเกษม   ผลการสอบ  


01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 901 ครั้ง