ชั้นอนุบาล 3/3

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ปีการศึกษา 2563

ครูประจำชั้น ครูสุจินต์ ม้าเมือง

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5615 เด็กชายพอเพียง  ตังคะประเสริฐ   ผลการสอบ  
2. 5626 เด็กชายภคพงษ์      สุวรรณชัย   ผลการสอบ  
3. 5652 เด็กชายภูพริษฐ์     ฟินน์   ผลการสอบ  
4. 5655 เด็กชายภัทรพล     แก้วโมลา   ผลการสอบ  
5. 5657 เด็กชายอภิชา      บุบผามาลา   ผลการสอบ  
6. 5674

เด็กชายณัฐกรณ์      บุญกว้าง

ผลการสอบ   
7. 5689 เด็กชายฐปกร   ธนะสมบัติ   ผลการสอบ  
8. 5693 เด็กชายธัญญ์   สฐิรประภา   ผลการสอบ  
9. 5719 เด็กชายปุณณัตถ์    วังใจ ผลการสอบ   
10. 5793 เด็กชายณัฐเศรษฐ   วงศ์ษา ผลการสอบ   
11. 6197 เด็กชายอนุชิต พัฒมะณี   ผลการสอบ  
12. 5623 เด็กหญิงณภัสนันท์   วงศ์วรพันธ์   ผลการสอบ  
13. 5633 เด็กหญิงนิชาภา     ดีบัวภา ผลการสอบ   
14. 5644 เด็กหญิงอัญชิษฐา     คำพับ   ผลการสอบ  
15. 5648
 
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์     โลกคำลือ   ผลการสอบ  
16. 5662 เด็กหญิงชีรนันท์   ถือบุญ   ผลการสอบ  
17. 5664 เด็กหญิงกัญญาวีร์      วงศ์แพทย์   ผลการสอบ  
18. 5667 เด็กหญิงกุลนิษฐ์      อะทะเดช   ผลการสอบ  
19. 5675

เด็กหญิงนันทภัค     แก้วกล้า

  ผลการสอบ  
20. 5688

เด็กหญิงสิญาพัฒน์  อภัยกาวี

  ผลการสอบ  
21. 5774 เด็กหญิงณฐภรณ์    โสระบุตร   ผลการสอบ  
22. 5796 เด็กหญิงศรัทธาญา   ผัง ผลการสอบ   
23. 5818 เด็กหญิงภวรัญชน์  อินทรสัตยพงษ์   ผลการสอบ  
24. 6172 เด็กหญิงปรีชญา   สงค์กา   ผลการสอบ  


01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 821 ครั้ง