ชั้นอนุบาล 3/4

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4  ปีการศึกษา 2563

ครูประจำชั้น ครูสุจินต์ ม้าเมือง

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5613 เด็กชายณัฐภัทร  คิม     ผลการสอบ  
2. 5640 เด็กชายณภัทร    คุณยศยิ่ง   ผลการสอบ  
3. 5653 เด็กชายจิราพงศ์  เลิศลอยปัญญาชัย ผลการสอบ  
4. 5654 เด็กชายจิรภัทร    จันทรางกูร   ผลการสอบ  
5. 5670 เด็กชายชนะวีร์      ศึกษากิจ   ผลการสอบ  
6. 5673

เด็กชายณัฎฐพล       เกี๋ยงคำ

ผลการสอบ   
7. 5697

เด็กชายนพณัฐ   ผาทอง

  ผลการสอบ  
8. 5698 เด็กชายชลนที    บัวนาค   ผลการสอบ  
9. 5717 เด็กชายธนภัทร   จินดาเสน ผลการสอบ   
10. 5757 เด็กชายณัฐโภคิน  ทุ่งกาวี ผลการสอบ   
11. 5771 เด็กชายณธวรรธน์  วัฒนะปิติโรจน์   ผลการสอบ  
12. 6231 เด็กชายดิษฐวัฒนน์ เขมาภิรตะภาคิน   ผลการสอบ  
13. 5622 เด็กหญิงณัฐณิชา   เหลาธะนู ผลการสอบ   
14. 5630 เด็กหญิงณัชชา       สุภา   ผลการสอบ  
15. 5632
 
เด็กหญิงณฐา        สำเภานนท์   ผลการสอบ  
16. 5642 เด็กหญิงอิสยาภรณ์   พันธุรัตน์ธาดา   ผลการสอบ  
17. 5647 เด็กหญิงฉันท์พิชญา  มงคล   ผลการสอบ  
18. 5649 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เปี่ยมฤทัยพินิจ   ผลการสอบ  
19. 5663

เด็กหญิงกัลยกร      โพธิกุล

  ผลการสอบ  
20. 5699

เด็กหญิงศุภาวรรณ   มีรส

  ผลการสอบ  
21. 5773 เด็กหญิงมิลรดา  โป่งสม   ผลการสอบ  
22. 5837 เด็กหญิงวิชญาพร   ยะปะนันท์ ผลการสอบ   
23. 5838 เด็กหญิงกุลภรณ์   วงค์ตะวัน   ผลการสอบ  
24. 5842 เด็กหญิงณัฐธีรา   ยอดวงศ์   ผลการสอบ  


01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 819 ครั้ง