ชั้นอนุบาล 3/5

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5  ปีการศึกษา 2563

ครูประจำชั้น ครูกมลทิพย์ สิงห์หล

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5627 เด็กชายชนะชัย   ปานะดิษฐ์   ผลการสอบ  
2. 5659 เด็กชายวัชราณัส     เข็มสกุล   ผลการสอบ  
3. 5716 เด็กชายธนกฤต     จินดาเสน ผลการสอบ  
4. 5786 เด็กชายวชิรวิทย์   สวนจันทร์   ผลการสอบ  
5. 5808 เด็กชายณัฐชานนท์   เกิดแล้ว   ผลการสอบ  
6. 5809

เด็กชายปัณยวิชญ์  อุดธรรมไจย

ผลการสอบ   
7. 5811

เด็กชายปัณณวิชญ์  ปันทรส

  ผลการสอบ  
8. 5825 เด็กชายธนดล   วันชัย   ผลการสอบ  
9. 5839 เด็กชายพรหมพัฒน์   ตั้งวิจิตรสกุล ผลการสอบ   
10. 5962 เด็กชายปิยพัตร  ดอกแก้ว ผลการสอบ   
11. 5616 เด็กหญิงอรินศราลักษณ์ เจ้าสันเทียะ   ผลการสอบ  
12. 5619 เด็กหญิงพัชรากร    จาวรรณกาศ   ผลการสอบ  
13. 5620 เด็กหญิงลลิดา       ทิศา ผลการสอบ   
14. 5636 เด็กหญิงภัทรภร   ชัยพินิจ   ผลการสอบ  
15. 5631
 
เด็กหญิงพิชญา      คำมาก   ผลการสอบ  
16. 5650 เด็กหญิงลินิน      ตันจารุพันธ์   ผลการสอบ  
17. 5651 เด็กหญิงนันทิยา อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผลการสอบ  
18. 5676 เด็กหญิงพรปวีณ์    เคราะห์ดี   ผลการสอบ  
19. 5679

เด็กหญิงณพัฐอร  เอื้อรุจิรัตน์

  ผลการสอบ  
20. 5690

เด็กหญิงหฤทชนัน   ตันมา

  ผลการสอบ  
21. 5696 เด็กหญิงธาราภรณ์  ฝึกหัด   ผลการสอบ  
22. 5788 เด็กหญิงวาริศดา   น้ำเพ็ชร ผลการสอบ   
23. 5795 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โชคณฐภณ   ผลการสอบ  
24. 6155 เด็กหญิงปริยากร   สีสด   ผลการสอบ  


01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 723 ครั้ง