ชั้นอนุบาล 3/6

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6  ปีการศึกษา 2563

ครูประจำชั้น นางสาวศุภาลักษณ์ ดวงคำ

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5803 เด็กชายภคพล  ดาวมาศรัศมี   ผลการสอบ  
2. 6044 เด็กชายชยุต  สิทธิชยาพรกุล   ผลการสอบ  
3. 5709 เด็กชายณัฐนันท์    ถุงเงิน ผลการสอบ  
4. 6171 เด็กชายสุกฤต   มั่งมูล   ผลการสอบ  
5. 5800 เด็กชายภานุวิชญ์   ยอดบรรดิฐ   ผลการสอบ  
6. 5790

เด็กชายเนติรัฐ   เสาแดน

ผลการสอบ   
7. 5836

เด็กชายกิจการ   ปันทะทา

  ผลการสอบ  
8. 6035 เด็กชายผลิตทรัพย์  แก้วบุญมา   ผลการสอบ  
9. 6215 เด็กชายกฤตธรรม  นันกด ผลการสอบ   
10. 5812 เด็กหญิงสิรินดา   สุติ ผลการสอบ   
11. 5835 เด็กหญิงนันทนัช   เดชปักษ์   ผลการสอบ  
12. 5970 เด็กหญิงจื่อซิง  คู   ผลการสอบ  
13. 5953 เด็กหญิงกันติชา   ทองประไพ ผลการสอบ   
14. 5986 เด็กหญิงจิรัชญา   ทิคำ   ผลการสอบ  
15. 6154
 
เด็กหญิงธมนวรรณ  อุดมผล   ผลการสอบ  
16. 6029 เด็กหญิงณัฐรดา  ปวงคำ   ผลการสอบ  
17. 6041 เด็กหญิงช่อฟ้า  บัวบูชา   ขัติวงศ์   ผลการสอบ  
18. 5794 เด็กหญิงนันทนัช   ทะทอง   ผลการสอบ  
19. 5804

เด็กหญิงเมธินี   วงค์ญาติ

  ผลการสอบ  
20. 5813

เด็กหญิงธารน้ำ   อันปัญญา

  ผลการสอบ  
21. 5843 เด็กหญิงกันต์ฤทัย     แดนโพธิ์   ผลการสอบ  
22. 5847 เด็กหญิงจิรัชยา   ม้าแก้ว ผลการสอบ   
23. 5952 เด็กหญิงแพเงิณ  สุ่มเหม   ผลการสอบ  


01 มีนาคม 2564

ผู้ชม 916 ครั้ง