โรงเรียนเจริญศิลป์ได้รับการรับรองผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ของกรมอนามัย (TSC+)

โรงเรียนเจริญศิลป์ได้รับการรับรองผลการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานสถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ของกรมอนามัย (TSC+)

 

04 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 106 ครั้ง