การอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์

การอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์
เรื่อง “การวิจัยและการสร้างเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
 
โดยท่านวิทยากร
๑.ดร.สุรางค์ เตชะแก้ว อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยาเขต๑)
๒.ดร.พิชญา ดีมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
    
 

04 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 591 ครั้ง