เผยแพร่ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ชื่อผลงาน”ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการนิเทศภายในSPN Model ภายใต้สถานการณ์ Covid-19”

เผยแพร่ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)

ชื่อผลงาน”ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการนิเทศภายในSPN Model ภายใต้สถานการณ์ Covid-19”

 

 

Download

13 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 55 ครั้ง