รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Self - Assessment Report : SAR

ประจำปีการศึกษา 2564

 

โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่

รหัสโรงเรียน1154100024

4/1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

22 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 185 ครั้ง