รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2562
 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 โรงเรียนเจริญศิลป์
เลขที่ 4/1 แขวง/ตำบลในเวียง เขต/อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่
 
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
  
  

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1240 ครั้ง