ชั้นอนุบาล 3/1

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2564

ครูประจำชั้น คุณครูดวงใจ โมหา

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5686 ด.ช.อภิศิษฏ์  ตาบประดับ   ผลการสอบ  
2. 5852 ด.ช.กฤษณกานต์  ปิตาทะสังข์   ผลการสอบ  
3. 5874 ด.ช.ธนกฤต  หงษ์ร่อน ผลการสอบ  
4. 5893 ด.ช.ณดิฐ   ทุ่งกาวี   ผลการสอบ  
5. 5895

ด.ช.เอื้ออังกูร   ยะปะนัน

  ผลการสอบ  
6. 5896

ด.ช.อธิวัฒน์   สุคันธมาลา

ผลการสอบ   
7. 5908 ด.ช.อภิวัชญ์   สิริอภิวนากิจ   ผลการสอบ  
8. 5910 ด.ช.เกียรติภูมิ   อินทองแก้ว   ผลการสอบ  
9. 5914 ด.ช.ศุภวิชญ์   สุวรรณสวัสดิ์ ผลการสอบ   
10. 5925 ด.ช.กรภัทร  ศรีเรือง ผลการสอบ   
11. 5930 ด.ช.ธีรศักดิ์  ทุมมัย   ผลการสอบ  
12. 5932 ด.ช.สิรวิชญ์  กันจะนะ   ผลการสอบ  
13. 5937 ด.ช.ชินภัสธ์  เชียงลา ผลการสอบ   
14. 5979 ด.ช.พิชญ์  อินทิพย์   ผลการสอบ  
15. 5864
 

ด.ญ.ณัฐจารวี   พุทธิเจริญโยธิน

  ผลการสอบ  
16. 5881 ด.ญ.มะลิร้อย  มานะจรรยาพงศ์   ผลการสอบ  
17. 5884 ด.ญ.ปวริศา  เวียงนาค   ผลการสอบ  
18. 5886 ด.ญ.สิรินดา  เลียงสมบัติ   ผลการสอบ  
19. 5967 ด.ญ.ศิราพร  นุ่มนวล   ผลการสอบ  
20. 5977

ด.ญ.ณัฐรดา   โอวาท

  ผลการสอบ  
21. 5975 ด.ญ.โศภิตชา   ปานะดิษฐ์   ผลการสอบ  
22. 6148 ด.ญ.เปมิกา  เพชรหาญ ผลการสอบ   


24 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 450 ครั้ง