ชั้นอนุบาล 3/2

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2  ปีการศึกษา 2564

คุณครูเกศสุดา โพธิกุล

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5856 ด.ช.ณภัทร  สารดอก   ผลการสอบ  
2. 5878 ด.ช.อัคควินท์  ตันจารุพันธ์   ผลการสอบ  
3. 5892 ด.ช.พุฒิเศรษฐ์  รัตนปภานันท์ ผลการสอบ  
4. 5894 ด.ช.ธนกร  วินทะไชย   ผลการสอบ  
5. 5911 ด.ช.ศรัณย์ภัทร  สุดเสน่ห์   ผลการสอบ  
6. 5912

ด.ช.อธิศศานต์  วัฒนสมบัติ

ผลการสอบ   
7. 5913

ด.ช.พิตตินันท์   เจียมประเสริฐ

  ผลการสอบ  
8. 5926 ด.ช.ธราเทพ  ขัดนันตา   ผลการสอบ  
9. 5927 ด.ช.วิษณุกรณ์   พ้องพาน ผลการสอบ   
10. 5931 ด.ช.จิรณัฐ  พงษ์ชาติ ผลการสอบ   
11. 5951 ด.ช.คณพศ  ชุ่มใจ   ผลการสอบ  
12. 5965 ด.ช.ปัณวิชญ์  รูปกลม   ผลการสอบ  
13. 6400 ด.ช.พีชญุตม์  สหายรักษ์ ผลการสอบ   
14. 5863 ด.ญ.พริมา  กาศแสวง   ผลการสอบ  
15. 5882
 
ด.ญ.อัฐชญาภร  หวังสืบ   ผลการสอบ  
16. 5887 ด.ญ.ปทิตตา  สีสด   ผลการสอบ  
17. 5948 ด.ญ.ศิโรธร  ขันตา   ผลการสอบ  
18. 5958 ด.ญ.ธรัญญาพร  จิตผ่อง   ผลการสอบ  
19. 5969 ด.ญ.ดาลัดเนตรธน  เขมภัทร   ผลการสอบ  
20. 5976

ด.ญ.แก้วทิพย์  ขันตา

  ผลการสอบ  
21. 6173 ด.ญ.ณิชชาพัชร์  ฉิมสมจิตต์   ผลการสอบ  
22. 6348 ด.ญ.กวินธิดา  ถาวงค์ ผลการสอบ   
23. 6401 ด.ญ.ณัฎฐชา  จันบุตร   ผลการสอบ  


24 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 443 ครั้ง