ชั้นอนุบาล 3/3

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ปีการศึกษา 2564

ครูประจำชั้น คุณครูจิรัชยา สมฤทธิ์

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5873 ด.ช.นิธาน  ไทยประกอบ   ผลการสอบ  
2. 5891 ด.ช.ธนภัทร  คำมี   ผลการสอบ  
3. 5897 ด.ช.อนาวินทร์  น้อยศรี ผลการสอบ  
4. 5916 ด.ช.ภัทรกร  ศรีเรือง   ผลการสอบ  
5. 5933 ด.ช.ศุภากรธน  สินชัย   ผลการสอบ  
6. 5934

ด.ช.อภิรุจรัตน  พัวพันธ์

ผลการสอบ   
7. 5935

ด.ช.ปภาวิน  สีสด

  ผลการสอบ  
8. 5956 ด.ช.ชยพล  แก้ไข   ผลการสอบ  
9. 5982 ด.ช.วีรภัทร  แซ่ยู ผลการสอบ   
10. 6213 ด.ช.รพีภัทร  บุญเฉลียว ผลการสอบ   
11. 6399 ด.ช.ภัทร์ธนพงศ์  เขมาภิรตะภาคิน   ผลการสอบ  
12. 5865 ด.ญ.ชนัญธิดา  บ่อคำ   ผลการสอบ  
13. 5867 ด.ญ.สุขวสา  สามนคร ผลการสอบ   
14. 5919 ด.ญ.เพชรนภา  พานทอง   ผลการสอบ  
15. 5939
 
ด.ญ.วิศัลย์สิริวงศ์  กาแก้ว   ผลการสอบ  
16. 5968 ด.ญ.อารดา  อินทะจักร   ผลการสอบ  
17. 5974 ด.ญ.จุฑามาศ  หนองแส   ผลการสอบ  
18. 5985 ด.ญ.สุธินันท์  ทุ่งอ่วน   ผลการสอบ  
19. 6152

ด.ญ.ภคภัทร  กิตติโสภณ

  ผลการสอบ  
20. 6218

ด.ญ.อัญนิชา  จีนา

  ผลการสอบ  
21. 6221 ด.ญ.อัจฉรียา  ฉันทวิลาสกุล   ผลการสอบ  
22. 6390 ด.ญ.ณัฎฐณิชา  ข่ายทอง ผลการสอบ   
23. 6349 ด.ช.โชติพัฒน์  จิระดิษฐวัฒน์   ผลการสอบ  


24 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 7 ครั้ง