ชั้นอนุบาล 3/4

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4  ปีการศึกษา 2564

ครูประจำชั้น  คุณครูมะลิวัลย์ ใหม่จันทร์

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5875 ด.ช.กรวิญช์  แควชล   ผลการสอบ  
2. 5888 ด.ช.Krijih  B.sitchon   ผลการสอบ  
3. 5889 ด.ช.วีราทร   กางกั้น ผลการสอบ  
4. 5890 ด.ช.ศุภสัณห์  กันทะวงค์   ผลการสอบ  
5. 5907 ด.ช.ณัฐวัฒน์  ผรณเกียรติ์   ผลการสอบ  
6. 5917

ด.ช.ทัตเทพ  การะภักดี

ผลการสอบ   
7. 5946

ด.ช.ประมุขพงษ์  เพชรถม

  ผลการสอบ  
8. 5947 ด.ช.ชนกันต์  จันทร์สุข   ผลการสอบ  
9. 5978 ด.ช.ทัตเทพ  ไชยพงค์ ผลการสอบ   
10. 6149 ด.ช.ศิรณัฏฐ  ป่งสม ผลการสอบ   
11. 6208 ด.ช.ศุภณัฐ  แก้วเก้า   ผลการสอบ  
12. 6350 ด.ช.ศักดิ์ณรินทร์  สิงห์เถื่อน   ผลการสอบ  
13. 5877 ด.ญ.พิมพกานต์  บัวทอง ผลการสอบ   
14. 5903 ด.ญ.กรกมล  คำเขียว   ผลการสอบ  
15. 5906
 

ด.ญ.กนกพร  สุรเพชร

  ผลการสอบ  
16. 5938 ด.ญ.เขมจิรา  เดชนาลักษณ์   ผลการสอบ  
17. 5940 ด.ญ.ณัฐพัชร์  แซ่อั้ง   ผลการสอบ  
18. 5943 ด.ญ.มณีรินทร์  แสงทอง   ผลการสอบ  
19. 5960

ด.ญ.มีอา  ดูอาตี้ร์

  ผลการสอบ  
20. 5984

ด.ญ.ชนัญชิดา  พลสิทธิ์

  ผลการสอบ  
21. 6029 ด.ญ.ธัญญ  ล้อบุณยารักษ์   ผลการสอบ  
22. 5792 ด.ช.พจนกร  สุดวังยาง ผลการสอบ   


01 มีนาคม 2565

ผู้ชม 435 ครั้ง