ชั้นอนุบาล 3/5

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5  ปีการศึกษา 2564

ครูประจำชั้น คุณครูสุจินต์ ม้าเมือง

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5868 ด.ช.กิตติศักดิ์  เจิมนิ่ม   ผลการสอบ  
2. 5915 ด.ช.ปุณณวิช  บุญชู   ผลการสอบ  
3. 5918 ด.ช.พีรพงศ์  เรื่อศรีจันทร์ ผลการสอบ  
4. 5928 ด.ช.ชีวานนท์  กันทะวิทย์   ผลการสอบ  
5. 5944 ด.ช.ปุญญพัฒน์  กนกนิศานต์   ผลการสอบ  
6. 5964

ด.ช.วรัญญู   โพธิกุล

ผลการสอบ   
7. 6030

ด.ช.ภคิน  ล้อบุณยารักษ์

  ผลการสอบ  
8. 5866 ด.ญ.แพรเพชร  จินดาคำ   ผลการสอบ  
9. 5883 ด.ญ.จันท์ชมพู  จันทรมณี ผลการสอบ   
10. 5898 ด.ญ.กมลวรรณ  มณีมา ผลการสอบ   
11. 5902 ด.ญ.ชนารัศมิ์  แดนเหมือง   ผลการสอบ  
12. 5921 ด.ญ.อัญชิสา  กาบจันทร์   ผลการสอบ  
13. 5922 ด.ญ.กนกพิชญ์  กิ่งแก้ว ผลการสอบ   
14. 5923 ด.ญ.ภัทรพร  ม่วงคำ   ผลการสอบ  
15. 5942
 
ด.ญ.ณัฏฐริกา  อุ่นม่อน   ผลการสอบ  
16. 5954 ด.ญ.ชัญญภัทร   แก้ไข   ผลการสอบ  
17. 5983 ด.ญ.พรรณวิษา  ริพล   ผลการสอบ  
18. 5988

ด.ญ.ญาณิศา  โสขุมา

  ผลการสอบ  
19. 6055

ด.ญ.ดลภคพร  เจริญกิจหัตถกร

  ผลการสอบ  
20. 6205

ด.ญ.กาญจนา จันเดียว

  ผลการสอบ  
21. 6227 ด.ญ.พิชญาภา  กันหา   ผลการสอบ  
22. 6351 ด.ช.ชือยอง  โคว์ ผลการสอบ   


24 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 337 ครั้ง