ชั้นอนุบาล 3/6

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6  ปีการศึกษา 2564

ครูประจำชั้น คุณครูธิดารัตน์ สุขสีใจ

ชื่อ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
1. 5848 ด.ช.ภัทรกร  ดอนชัย   ผลการสอบ  
2. 5850 ด.ช.ภูบดินทร์  เบญจพัชรกุล   ผลการสอบ  
3. 5869 ด.ช.ภูกวิน  เสถียร ผลการสอบ  
4. 5909 ด.ช.ชินาธิป  เม้าเขียว   ผลการสอบ  
5. 5936

ด.ช.นราวิชญ์  ตะนะคี

  ผลการสอบ  
6. 5949

ด.ช.ภูเงิณ  สุ่มเหม

ผลการสอบ   
7. 5981

ด.ช.บุรินทร์ยศ  สิริกรวัฒนกุล

  ผลการสอบ  
8. 6038 ด.ช.ภูมิภูวนาถ  คำผา   ผลการสอบ  
9. 6039 ด.ช.คุณาธิปหงษ์  สินสี ผลการสอบ   
10. 6033 ด.ช.พสุธร   โดดสู้ ผลการสอบ   
11. 5859 ด.ญ.ปวริศาเครือ  วงค์บาน   ผลการสอบ  
12. 5861 ด.ญ.เรนิตา  เอกตะ   ผลการสอบ  
13. 5879 ด.ญ.ธนพร  ผาทอง ผลการสอบ   
14. 5885 ด.ญ.ณิญาดาสิน  เจริญชัย   ผลการสอบ  
15. 5900
 
ด.ญ.เกวลิน   ฉินตระกูลประดับ   ผลการสอบ  
16. 5905

ด.ญ.เก็จพรหม  แคว้นคีตวานิช

  ผลการสอบ  
17. 5924 ด.ญ.สุพัชรา  อินอานา   ผลการสอบ  
18. 5941 ด.ญ.บีเล้ง  ยาบ   ผลการสอบ  
19. 5955

ด.ญ.ปริมปภา  นาฆ้อง

  ผลการสอบ  
20. 6034

ด.ญ.วรรณพร   ทานศิลา

  ผลการสอบ  
21. 6150 ด.ญ.ปัญจรัศม์นนท์  ธีระสถาพร   ผลการสอบ  
22. 6222 ด.ญ.อันเนอลิซ่า ไปย์มานส์ ผลการสอบ   
23. 5831 ด.ช.ปภาวิน  แสนแก้ว   ผลการสอบ  


11 มีนาคม 2565

ผู้ชม 262 ครั้ง