ฝ่ายงานนโยบายและแผน

ฝ่ายงานนโยบายและแผน

 

นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า

 ผู้อำนวยการ

นางสุภัค บัวนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถม

นางสุพรรณี เหล็กทั่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

 

วัตถุประสงค์

(๑). เพื่อให้การดำเนินงานของงานต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียนและเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.
(๒). เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

เป้าหมายของงาน

(๑). การดำเนินงานของนโยบายและบริหารบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน
ข้อที่ ๑๓ – ๑๔ เกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. มาตรฐานที่ ๑๒ , ๑๓ ,๑๔ การดำเนินงานของงานนโยบายและบริหารมีภาระงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผนงาน
     ๑.๑ จัดทำ จัดเก็บเกี่ยวกับงานสารบัญ การเงิน พัสดุของงานนโยบายและแผนงาน
     ๑.๒ การจัดเก็บและเผยแพร่นโยบาย ระเบียบการของราชการ คณะกรรมการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๑.๓ การจัดทำเอกสารและเผยแพร่ของงานนโยบายและการบริหารทั่วไป
     ๑.๔ การจัดทำแผนพัฒนา แผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
     ๑.๕ การจัดประชุมและบันทึกการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
     ๑.๖ ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
     ๑.๗ การประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๑.๘ ประสานการจัดทำเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนประจำปี
     ๑.๙ ประสานการจัดทำวิซ่าของครูชาวต่างชาติ
     ๑.๑๐ การจัดทำและประสานงานอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้กับฝ่ายงานใด
     ๑.๑๑ สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำภาค / ประจำปี
(๒) งานจัดระบบบริหาร ระบบควบคุม พัฒนาองค์กร
     ๒.๑ การศึกษาวิเคราะห์งานโรงเรียนทั้งระบบและชุมชน
     ๒.๒ กำหนดแนวทางพัฒนาองค์กรส่วนย่อยและองค์กรทั้งระบบ
     ๒.๓ จัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จัดทำเอกสารระบบงานโครงสร้างโรงเรียน คู่มือปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
     ๒.๔ เสนออกคำสั่งให้บุคลากรในโรงเรียนถือปฏิบัติตามโครงสร้าง และคำสั่งอื่น
     ๒.๕ ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานในโรงเรียนทุกด้าน
     ๒.๖ กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและจัดระบบควบคุมภายใน
     ๒.๗ เสนอออกคำสั่งให้บุคลากรในโรงเรียนถือปฏิบัติตามมาตรการและระบบควบคุมภายใน
     ๒.๘ ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบบริหารและควบคุมภายใน
     ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงาน ฝ่ายงานในโรงเรียน
     ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน
     ๒.๑๑ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำภาค/ประจำปี
(๓) งานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ / สถานศึกษา
     ๓.๑ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการประชุม และเอกสารการประชุมของ คณะกรรมการ
     ๓.๒ จัดเตรียมเอกสารการประชุม หนังสือเชิญประชุม และเตรียมสถานที่ สิ่งของ ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
     ๓.๓ บันทึกการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามมติ
     ๓.๔ ประสานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหาร
(๔) งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
     ๔.๑ สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๔.๒ จัดทำทะเบียนเครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและฝ่ายงาน
     ๔.๓ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไว้เป็นระบบ หมวดหมู่และปลอดภัยพร้อมบริการใช้สะดวก
     ๔.๔ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศให้ฝ่ายงานในโรงเรียนรับทราบและใช้เป็นฐานข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงงาน
     ๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
     ๔.๖ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำภาค / ประจำปี
(๕) งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     ๕.๑.การจัดการศึกษาและสารสนเทศ
     ๕.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
     ๕.๓ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ๕.๔ การดำเนินงานตามแผนคุณภาพการศึกษ

 

 

 
10 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 1695 ครั้ง