ฝ่ายอาคารสถานที่

 

ฝ่ายอาคารสถานที่แผนกประถม

 

 นายพิศิษฐ์ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายงานอาคารสถานที่

 

นางธันยพร    เสาร์เพ็ง

คณะกรรมการ

 

 นางชุติกาญจน์  เทพกุล

คณะกรรมการ

 

นางสาวธรรศญา ตั้งธนาวิชชากร

คณะกรรมการ

 

   

นายพิมพ์ทอง  ปลาเงิน

คณะกรรมการ

   

 

  
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายงานสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายของโรงเรียน เกณฑ์มาตรฐาน ของ สมศ.และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
๒. เพื่อให้บรรยากาศในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน
๓. เพื่อให้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ สวยงามน่าอยู่ และมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย

เป้าหมายของงาน
๑. การดำเนินงานของอาคารสถานที่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนข้อที่ ๑๗ – ๑๘เกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. มาตรฐานที่ ๗ตัวบ่งชี้ ๗.๔ , ๗.๕ , ๗.๖และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทานด้านที่ ๓ ข้อที่ ๓.๔
๒. ทำให้อาคารเรียนห้องเรียนมีความมั่นคง ปลอดภัย น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนและทำให้เด็กมีคุณภาพทางกายและจิตที่ดี มีนิสัยรักความสะอาด

การดำเนินงานของฝ่ายอาคารสถานที่มีภารงานที่ดำเนิน ดังนี้
๑. งานบำรุงรักษา
- การตรวจอาคารสถานที่
- การซ่อมแซมอาคารสถานที่
- การดูแลรักษาสถานที่
๒. งานการใช้และให้บริการอาคารสถานที่
- วางแผนการใช้อาคารสถานที่
- จัดทำแผนผังโรงเรียนห้องเรียนห้องประกอบ
- บริการหอประชุม / อบรม / สัมมนา/ งานพิธีต่าง ๆ
- บริการสถานที่สำหรับการประชุม / สถานที่แข่งขันงานวิชาการ และการออกกำลังกาย
๓. งานพัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
- สำรวจและทำทะเบียนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
- ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์
- จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
๔. งานสุขาภิบาล
- การรักษาความสะอาดอาคาร / ห้องเรียน / ห้องประกอบ / ห้องสุขา
- จัดหาอุปกรณ์การทำความสะอาด
๕. งานสร้างปรับปรุง
- พัฒนาห้องเรียน ห้องประกอบ
- จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
- ปรับปรุงอาคารอนุบาล และประถมศึกษา

 

 


11 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 3162 ครั้ง