ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นางสาวอธิศา อำพรผล

หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

นางสาวภัททิยา อาโน

รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางธันยพร เสาร์เพ็ง

เลขานุการฝ่าย 

นางสาวพิกุลทอง ชมเชย

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย

นางศรัญญา ขันคำนันต๊ะ

กรรมการ

นางสาวฉัตรชฎา ทาบัว

กรรมการ 

นางสาวธรรศญา ตั้งธนาวิชชากร

กรรมการ

นางสาวสุภาพร จริงแล้ว

กรรมการ

นายคณเมศวร์ วงษ์เนาวรัตน์

กรรมการ

 

นายโยธิน วงศ์ไชยรัตน์

กรรมการ 

นายเอนก ชัยชนะชโยดม

กรรมการ 

 

 

  

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนางานระบบการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ให้มีความชัดเจน ปฏิบัติได้จริง
๒. เพื่อให้มีระบบมาตรฐานพัฒนาผู้เรียน มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมไปถึงมีค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นแบบอย่างที่ดี
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
๕. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง ๕ มิติ คือ ด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

เป้าหมายของงาน
๑. บริหารงานชัดเจน ปฏิบัติได้จริง บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีบุคลิกภาพที่ดี
๓. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสถาบัน รับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นแบบอย่างที่ดี
๔. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทั้ง ๕ มิติ คือ ด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

 

การดำเนินงานของงานกิจการนักเรียนมีภาระงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
๑. งานธุรการกิจการนักเรียน
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน
- ประสานงานกับบุคลากรในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของงานกิจการนักเรียนเสนอผู้บริหาร
- จัดทำเอกสารงานกิจการนักเรียนและการเก็บรักษา
- จัดเก็บข้อมูลสถิติและจัดทำเอกสารสนเทศงานกิจการนักเรียน ดูแลรับผิดชอบในการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายของฝ่าย
- จัดทำงานอื่นเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและประสานงานกับห้องเรียน สายชั้นเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน

๒. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์
- จัดทำข้อมูลสถิติ และระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน
- จัดเก็บและประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๓. งานระเบียบวินัยของนักเรียน
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัยนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัยนักเรียนในด้านอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

๔. งานคณะกรรมการสภานักเรียน
- ส่งเสริมประสบการณ์ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน

๕. งานสุขภาพอนามัย
- วางแผนและดำเนินการตรวจสุขภาพ การรับวัคซีนป้องกันโรค การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประเมินสมรรถภาพของผู้เรียน และดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของงานกิจการนักเรียน
- ดำเนินการบริการสุขภาพนักเรียน ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการควบคุมโรคติดต่อ
- ดำเนินการควบคุมด้านโภชนาการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้ความรู้แก่นักเรียนด้านโภชนศึกษาและให้บริการนักเรียน
- ดำเนินการควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของเด็กในด้านโภชนาการ สุขภาพกาย สิ่งเสพติด
- ส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและการต่อต้านสิ่งเสพติด

๖. งานกิจกรรมนักเรียน
- ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงานกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของนักเรียนที่มีการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

๗. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- วางแผนดูแลนักเรียนในความปกครองโดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นรับไปดำเนินการ
- บันทึกพัฒนาการและพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการและพฤติกรรมนักเรียน
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับงานให้บริการระบบดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  

 

   


13 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 4568 ครั้ง