กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       Thai    Department

 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Department Visions)

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มุ่งพัฒนาด้านการฟัง  พูด อ่าน  เขียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจที่คงทน  นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ตลอดจนนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  แม่นยะและมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Department Missions)

 1. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านการอ่านให้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเขียนให้ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ 
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารและทักษะการท่องบทร้อยกรอง 
 4. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5. พัฒนาศักยภาพของครูตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับโลกปัจจุบัน

 

บุคลากรกลุ่มสาระ (Department officers)

 1. นางปรานอม ขอนดอก            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. นางจุไรรัตน์ กันยะมี                ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
 3. นางพิมพ์ทอง ปลาเงิน             ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
 4. นางไพพรรณ แซ่หวุ่น              ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
 5. นางสาวอธิศา อำพรผล            ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
 6. นางศรัญญา ขันคำนันต๊ะ          ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย

 

 

กิจกรรมกลุ่มสาระ (Department’s Activities)

 1. กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
 2. กิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียน
 3. กิจกรรมค่ายวิชาการ
 4. กิจกรรมสอบวัดความรู้ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 5. กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

 

กิจกรรมกลุ่มสาระ (Department’s Activities)

 1. กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
 2. กิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียน
 3. กิจกรรมค่ายวิชาการ
 4. กิจกรรมสอบวัดความรู้ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 5. กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 
08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 322 ครั้ง