กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(Department Visions)

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่เน้นการเรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงาน แหล่งเรียนรู้ พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและค้นพบศักยภาพ ความสนใจส่วนตัวด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมโดยรวม

 

พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(Department Missions)

 

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ สร้างงานศิลปะได้ตามศักยภาพ สุทธรียะภาพ

2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (Department officers)

  1. นางสาวสุภาพร   จริงแล้ว             หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
  2. นางสาวธรรศญา ตั้งวิชาการ          ครูผู้สอนศิลปะ
  3. นายโยธิน       วงศ์ไชยรัตน์           ครูผู้สอนดนตรี

 

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  1. กิจกรรมนาฏ ศิลป์ สร้างสรรค์
  2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ภายในและภายนอกของโรงเรียน

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 
08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 1238 ครั้ง