กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    Social study Department

 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (Department Visions)

           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อก้าวสู่สากลและประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Department Missions)

    1.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดีของสังคมโลก

    2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

    3. ปลูกฝังความเป็นไทย มีจิตอาสา พัฒนาประชาธิปไตย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

    4. สำนึกรักวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

บุคลากรกลุ่มสาระ (Department officers)

 1. นางสาวภัททิยา    อาโน                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 2. นายอเนก             ชัยชนะชโยดม             ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. นางศิรินทิพย์        จิตคำมา                      ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 4. นางพิกุลทอง        ชมเชย                        ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. นางพิมพ์ทอง        ปลาเงิน                      ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 6. นางสมจิตร            ดีสีปาน                       ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กิจกรรมกลุ่มสาระ (Department’s Activities)

 1. กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
 2. กิจกรรมมารยาทไทย
 3. กิจกรรมค่ายวิชาการ
 4. กิจกรรมสอบธรรมะทางก้าวหน้า
 5. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพกิจกรรม

 

 

 
08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 1821 ครั้ง