กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

พันธกิจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  1. มีสื่อและและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
  2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

 

บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  1. นายกฤชนนท์ คำยวง              หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
  2. นางชุติกาญจน์ เทพกุล           ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.1
  3. นางสาวอารีรัตน์ เขียวสลับ      ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
  4. นางพันธ์ทนี ถุงทอง               ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3
  5. นางสาวรัฐรัตน์ แก้ววิเศษ        ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
  6. นางวรลักษณ์ เจริญใจ            ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.5

 

กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. กิจกรรมท่องสูตรคูณ

2. กิจกรรมคณิตคิดเร็ว

3. กิจกรรมพิชิตโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

4.  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 
08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 3394 ครั้ง