กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

 

 

                                                   กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

                                         English Department

 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Department Visions)

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ได้เหมาะสมตามช่วงวัย  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีคุณธรรม รักษาแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเตรียมพร้อมก้าวสู่สากลและประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Department Missions)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 2. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. จัดกิจกรรมเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
 4. ส่งเสริมการใช้ภาษาในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความ เป็นเลิศด้านภาษา
 6. พัฒนาศักยภาพของครูตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา

 

บุคลากรกลุ่มสาระ (Department officers)

 1. นางชรินธร วังแผน                         หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
 2. นางนงคราญ ขอนจาก                    ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
 3. นางสาวสุภัทรนันท์ ดวงดาว            ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
 4. Mrs. Kristine B. Sitchon              ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม
 5. Mr. Jihar J. Sitchon                     ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม
 6. Miss Sweeny Silva Baynosa      ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม

 

กิจกรรมกลุ่มสาระ (Department’s Activities)

 1. กิจกรรมยุวทูตน้อย 3 ภาษา ( Young English Ambassador )
 2. กิจกรรมเขียนตามคำบอก ( Dictation )
 3. กิจกรรมค่ายวิชาการ ( English Academic Camp )
 4. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ( English Week )
 5. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ( Young English Placement Test)

 

กิจกรรม

 

 

 
08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 903 ครั้ง