กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

中文部教学计划

 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                 กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ  มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษา  สามารถสื่อสารการ  ฟัง  พูด อ่าน  เขียน ได้เหมาะสมตามวัย มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้   มีคุณธรรม  จริยธรรม และเรียน รู้ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สากล และประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาจีนได้ทั้งการ ฟัง  การพูด การเขียน และ การอ่าน

2.ส่งเสริมการใช้ภาษาในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

3.พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาและส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศด้านภาษา

4.พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองโดยศึกษาต่อในด้านความถนัด

 

บุคลากรกลุ่มสาระ(中文部职员)

 1. นางสาวเกสร สามมา                    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาระภาษาจีน
 2. นางสาวเรวดี ก้อนจินดา                ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนหลัก
 3. นางสาวฐิติมา เอื้ออภิสิทธิ์วงค์       ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนหลัก
 4. นางสาวนริศรา คำนัน                    ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนหลัก
 5. นางสาวฉัตรชฏา ทาบัว                 ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนหลัก
 6. นางสาวศุภกาญจน์ อุ่นคำมี           ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนหลัก
 7. นางสาวปฐามาวดี ทองอินต๊ะ         ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนหลัก

กิจกรรมกลุ่มสาระ

 1. กิจกรรมวันตรุษจีน  (中国春节活动)
 2. กิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายทัศนศึกษา (中文营、秋令营活动)
 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน(关于教学活动)
 4. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสอบแข่งขัน(参加比赛活动)
 5. กิจกรรมยุวทูตสามภาษา(中文小天使活动)

 

กิจกรรม

 

 

 
08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 153 ครั้ง