กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     Science Department

 

 

          วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Department Visions)

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์รวมของความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตตลอดจนมีเจตคติคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

 1. พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Department Missions)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจองค์รวมของความรู้ ตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิตโดยใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย
  3. จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้
  4. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. พัฒนาศักยภาพของครูตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับโลกปัจจุบัน

   

  บุคลากรกลุ่มสาระ (Department officers)

  1. นางธันยพร       เสาร์เพ็ง              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  2. นางสมจิตร       ดีสีปาน                ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
  3. นางธิราภรณ์     เสถียร                 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
  4. นางสาวลักษิกา จาเลิศ                ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
  5. นายพิศิษฐ์         บุญศรี               ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

   

  กิจกรรมกลุ่มสาระ (Department’s Activities) 

กิจกรรม

 

 

 

 


08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 403 ครั้ง