กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

                                                

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Department Visions)

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระที่เน้นกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ    มีทักษะในการออกแบบงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  และการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งวิธีการใหม่ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงกำหนดวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหารวมทั้งการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ บนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็นหลักในการทำงานและแก้ปัญหา งานที่นำมาฝึกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เป็นงานเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพและศีลธรรม การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาของกลุ่ม สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างผลงานจากการบูรณาการ ความรู้ ทักษะ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ที่หลอมรวมกันจนก่อเกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด

 

พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Department Missions)

  1. ส่งเสริมครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข
  3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทำงานเป็นแนวทางในการประกอบ       อาชีพและศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บุคลากรกลุ่มสาระ (Department officers)

  1. นางสาวนิพารัตน์     นาข้าม             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. นางจินต์จุฑา     สุมา                      ครูผู้สอนรายวิชาการงาน

 

กิจกรรมกลุ่มสาระ (Department’s Activities)

  1. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  2. กิจกรรมค่ายวิชาการ

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 
08 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 2804 ครั้ง