ข่าวประกาศ

            s

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ของแผนกอนุบาลโรงเรียนเจริญศิลป์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ของแผนกอนุบาลโรงเรียนเจริญศิลป์

โรงเรียนเจริญศิลป์ได้รับการรับรองผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ของกรมอนามัย (TSC+)

โรงเรียนเจริญศิลป์ได้รับการรับรองผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ของกรม

แนวปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรค

แนวปฏิบัติตนสำหรับนักเรียน ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรค ตามมาตราการหลัก DMHT-RC รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ข

4

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอคลิป

อบรมบุคลากร